szkoła ponadgimnazjalna

Dokumenty wymagane od kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
 • kwestionariusz rekrutacyjny z dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych w kwestionariuszu kryteriów
 • inne dokumenty:
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie w technikum lub branżowej szkole I stopnia (do pobrania po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów). Kandydat, który nie otrzyma lub nie dostarczy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie, nie będzie mógł podjąć nauki w Technikum Poligraficzno-Administracyjnym lub w Branżowej Szkole I stopnia nr 7 zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych). Kandydaci nie ponoszą kosztów badań lekarskich. Do pobrania w szkole po 12 lipca 2017 r.
  • oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w klasach wojskowych XXX Liceum Ogólnokształcącego
  • skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole (dokument ten wypełnia zakład pracy)
  • oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego wydane przez OKE
  • zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
  • dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • 3 zdjęcia (podpisane ołówkiem na odwrocie)