ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa

Strona w przygotowaniu do rekrutacji 2019/2020.

Dokumenty wymagane od kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
 • kwestionariusz rekrutacyjny z dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych w kwestionariuszu kryteriów:
  – Technikum Poligraficzno-Administracyjne: technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich
  Szkoła Branżowa Nr 7
  XXX Liceum Ogólnokształcące
 • inne dokumenty:
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie w technikum lub branżowej szkole I stopnia (do odebrania w szkole po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów). Kandydat, który nie otrzyma lub nie dostarczy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie, nie będzie mógł podjąć nauki w Technikum Poligraficzno-Administracyjnym lub w Branżowej Szkole I stopnia nr 7. Do pobrania w szkole do 12 lipca 2018 r.
  • oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w klasach wojskowych XXX Liceum Ogólnokształcącego
  • skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole (dokument ten wypełnia zakład pracy)
  • oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego wydane przez OKE
  • zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
  • dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • 3 zdjęcia (podpisane ołówkiem na odwrocie)

 

W przypadku uczniów z zagranicy niezbędna jest znajomość języka polskiego na poziomie A1/A2. Przeprowadzamy również wstępną rozmowę na Skype.
Obowiązują dokumenty zgodnie z rekrutacją, a dodatkowo:
– wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – wypełniony wniosek należy dostarczyć do szkoły (system nie przyjmuje osób z zagranicy)
– portfolio ucznia
– tłumaczenie świadectwa na j.polski
– ksero paszportu
– dokument wyznaczający opiekuna prawnego na terenie Poznania.
Szkoła nie zapewnia miejsc w internacie.
Decyzja o przyjęciu do szkoły zostaje podjęta po zakończeniu rekrutacji dla uczniów polskich.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt sekretariat@lelewel.poznan.pl .
Na etapie rekrutacji akceptujemy skany dokumentów.