Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu
Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.lelewel.poznan.pl.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-30. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, może zawierać dokumenty pakietów biurowych LibreOffice i Microsoft Office i pliki PDF, które mogą nie być w pełni dostępne. Pliki można odczytać za pomocą ogólnodostępnych narzędzi, w które wyposażone są przeglądarki internetowe, strona w trakcie przebudowy

Wyłączenia:
 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 w Poznaniu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań, są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 w Poznaniu. Ostatnia aktualizacja: 2021-03-29.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny +48 61 852 24 64
 • adres e-mail: sekretariat@lelewel.poznan.pl.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania żądania.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 • budynek, w którym mieści się siedziba Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 w Poznaniu, usytuowany jest przy ul. Działyńskich 4/5;
 • przed budynkiem od strony ul. Działyńskich znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • do budynku prowadzą 2 wejścia, od ul. Działyńskich i od ul.Nowowiejskiego. Od  ul.Nowowiejskiego 29 wejście do budynku jest z poziomu ulicy oraz ze specjalnie przystosowanym wjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony dziedzińca szkoły, a od strony Działyńskich z poziomu chodnika;
 • budynek ma 3 kondygnacje, wyposażony jest w platformę schodową oraz toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego;
 • osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy ze strony pracownika po zgłoszeniu takiej potrzeby.