Dokumenty

Zapraszamy na Drzwi otwarte 22.03.2024 r. (piątek) oraz 16.05.2024 r. (czwartek).

Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych
Załącznik 1 do Regulaminu przyjmowania kandydatów do klas pierwszych
Załącznik 2 do Regulaminu przyjmowania kandydatów do klas pierwszych
Załącznik 3 do Regulaminu przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

Kandydaci do Technikum Poligraficzno – Administracyjnego

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dla absolwentów szkoły podstawowej (System Nabór),
 • kwestionariusz rekrutacyjny z dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych
  w kwestionariuszu kryteriów,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 2 zdjęcia (podpisane – imię i nazwisko – na odwrocie),
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie. Kandydat, który nie dostarczy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie, nie będzie mógł podjąć nauki w Technikum Poligraficzno-Administracyjnym. Kandydaci nie ponoszą kosztów badań lekarskich. Skierowanie do lekarza medycyny pracy wydaje Szkoła według terminarza rekrutacyjnego. 

Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia nr 7

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dla absolwentów szkoły podstawowej (System Nabór),
 • kwestionariusz rekrutacyjny z dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych
  w kwestionariuszu kryteriów,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 2 zdjęcia (podpisane – imię i nazwisko – na odwrocie),
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie. Kandydat, który nie dostarczy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie, nie będzie mógł podjąć nauki w Branżowej Szkole I stopnia nr 7. Kandydaci nie ponoszą kosztów badań lekarskich. Szkoła nie wydaje skierowania do lekarza medycyny pracy. Dokument należy odebrać  od  Pracodawcy
 • skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole; dokument ten wypełnia zakład pracy – dokument wydaje szkoła według terminarza rekrutacyjnego

inne dokumenty:

  • oświadczenie o rodzinie wielodzietnej,
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu,
  • zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
  • dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.