Podniesienie kompetencji i kwalifikacji…

Studia podyplomowe – zmiana harmonogramu ze względu na koronawirus.


Studia podyplomowe


W związku z realizacją przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Projektu pt.: „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu – Szkoły Branżowej I stopnia nr 7” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, serdecznie zapraszamy uczniów klas III ZDI (zawód drukarz, introligator), II ZDI (zawód drukarz, introligator), II ZFM (zawód magazynier – logistyk), I ZDI (zawód drukarz, introligator) oraz I ZFM (zawód magazynier – logistyk) do zapisów na:

 

Bezpłatne szkolenie „wózki widłowe” wraz z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.

Oferujemy:

– dogodne, elastyczne terminy egzaminu (27 czerwca 2019 roku lub inny termin po wcześniejszym zasygnalizowaniu wykładowcy)

część teoretyczna szkolenia odbędzie się w szkole – czerwiec 2019 rok

– część praktyczna szkolenia odbędzie się w Poznaniu ul. Lutycka 95 – czerwiec 2019 rok

– szkolenie realizuje wiodąca w Poznaniu firma szkoleniowa P.U.P. KANN

Zapisy na szkolenie w Biurze Projektu (sala 110) oraz u Kierownika Projektu: Karolina Adamów (tel. 691-963-497, mail: koordynator@lelewel.poznan.pl).

Wykorzystaj swoją szansę!!!

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1: Oświadczenie uczestnika projektu (dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie)

Załącznik nr 2: Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3a: Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczniów

Załącznik nr 4: Formularz udzielonego wsparcia w ramach projektu;

Załącznik nr 5: Formularz rezygnacji z uczestnictwa w projekcie;

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu – Szkoły Branżowej I stopnia nr 7” dokonujemy zapytania ofertowego (w ramach rozeznania rynku) dotyczącego planowanych przez nas zakupów.

 

Zwracam się więc z uprzejmą prośbą do zainteresowanych podmiotów o podanie ceny produktów (wszystkich – jeśli macie je Państwo w swojej ofercie lub części z nich – jeśli nie posiadacie Państwo wszystkich w swojej ofercie) wyszczególnionych w załączonej do przedmiotowej oferty tabeli. Ceny powinny dotyczyć produktów nowych (nie używanych). Dla ułatwienia Państwu zadania, uprzejmie proszę o wpisanie ceny bezpośrednio do załączonej poniżej tabeli (w kolumnę obok określonych produktów). Proszę zwrócić uwagę, iż obok nazw produktów podana jest również ich ilość.

 

Uprzejmie proszę o odesłanie odpowiedzi pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną (mail/skan wysłany na adres: koordynator@lelewel.poznan.pl) lub o złożenie odpowiedzi osobiście w sekretariacie dyrekcji szkoły (Poznań, ul. Działyńskich 4/5, I piętro, pokój nr 103, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00). Termin na udzielenie odpowiedzi (liczy się data wpływu odpowiedzi do szkoły/wpływu odpowiedzi na skrzynkę pocztową koordynator@lelewel.poznan.pl) mija w dniu 15.03.2019r. o godzinie 15:00.

 

W przypadku pytań odnośnie produktów uprzejmie proszę o kontakt z panią Renatą Drajer (adres e-mail: r.drajer_jurgiel@lelewel.poznan.pl, nr telefonu: 697-622-635) lub odnośnie pytań dotyczących unijnego projektu: z panią Karoliną Adamów (adres e-mail: koordynator@lelewel.poznan.pl; nr telefonu: 691-963-497).

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629,  2073 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 z późn. zm.).

załącznik nr 1 do pisma


 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu rozpoczął realizację Projektu pt.: „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu – Szkoły Branżowej I stopnia nr 7” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Celem Projektu jest do 06.2020 podwyższenie kwalifikacji 46 uczniów prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, z terenu ZIT Poznań, a także podniesienie kwalifikacji 2 nauczycieli oraz doposażenie Szkoły Branżowej I stopnia nr 7, zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

 

Zaplanowane działania przełożą się na osiągnięcie celu szczegółowego Działania 8.3.4 i celu głównego Projektu przez:

  1. Doposażenie pracowni introligatorskiej Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia dla kwalifikacji Au.16 – realizacja procesów introligatorskich – do 02.2019;
  2. Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego – do końca 06.2020, poprzez realizację dla 46 uczniów dodatkowych staży zawodowych oraz szkoleń (dziennik zajęć/raport końcowy);
  3. Zwiększenie kwalifikacji 2 nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu logistyki i fotografii – do 06.2020.

 

Dofinansowanie Projektu z UE w ramach EFS: 173 892,95 PLN

Dofinansowanie Projektu ze środków dotacji celowej: 10 228,99 PLN

Wkład własny do Projektu: 20 458,01 PLN

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu: 204 579,95 PLN


Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania

Planowane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji Projektu to:

  • liczba nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie – 2 osoby;
  • liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego -1;
  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 28;
  • liczba uczniów, objętych szkoleniem z zakresu obsługi wózków widłowych – 20.

Nasza szkoła uczestniczy wraz z Miastem Poznań w realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników projektu poprzez przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających z informatyki dla 682 uczniów, w tym 34 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  a także  przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą  eksperymentu dla  41 nauczycieli z 11 szkół Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Celem projektu jest również doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie zwiększenie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kompetencji 41 nauczycieli oraz wysoki standard wyposażenia szkół objętych wsparciem.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 31.07.2020 r.

Partner projektu: Powiat Obornicki

Całkowita wartość projektu: 1 225 182,67 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 163 923,53 zł

Są to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1 i 2 liceum, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

I edycja trwa od I 2018 do VI 2019 – klasa 2 LO,
II edycja trwa od I 2019 do VI 2020 – klasa 1 LO.

Uczniowie  mają możliwość uczestniczenia w dwóch dodatkowych lekcjach matematyki tygodniowo.