Staże we Włoszech i Wielkiej Brytanii

Międzynarodowe staże zawodowe we Włoszech i Wielkiej Brytanii w 2017 – 2018 roku.

Projekt „Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6
im. J. Lelewela
” otrzymał dofinansowanie ze środków programu POWER na zasadach programu Erasmus +.

Projekt zakłada praktyki zagraniczne 48 uczniów klas III, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6
im. J. Lelewela w Poznaniu o specjalności technik reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik logistyk w roku 2017 i 2018. Uczniowie odbędą praktyki w dwóch krajach przy współudziale partnerów tj.: organizacje pozarządowe YouNet (Włochy) oraz Intern Europe Ltd (Wielka Brytania). Projekt praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy.

Dzięki projektowi stażowemu chcemy, w głównej mierze, zwiększyć konkurencyjność uczniów na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i językowych oraz zwiększyć adaptację uczniów do nowych warunków, dzięki czemu przekonają się oni, że można pracować nie tylko w miejscu zamieszkania, ale korzystać w pełni z otwartych granic Unii Europejskiej.

Celami dodatkowymi, które przyniesie realizacja projektu będzie: wzrost motywacji uczniów do podejmowania nowych wyzwań, wzrost poziomu świadomości międzykulturowej oraz tolerancji, wzrost motywacji do nauki języków obcych, projekt przyczyni się również do promocji mobilności międzynarodowych w Województwie Wielkopolskim.

Realizacja projektu będzie się składać z trzech etapów:

  1. Przygotowanie (kulturowe, pedagogiczne, językowe uczniów oraz logistyczne),
  2. Realizacja,
  3. Ewaluacja.

W ramach każdej mobilności (Włochy, Wielka Brytania) przeprowadzona zostanie faza przygotowawcza przed wyjazdem, realizacja mobilności oraz ewaluacja.

Projekt odpowiada na zdiagnozowane deficyty szkoły i ucznia. Dzięki jego realizacji uczestnicy projektu nabędą nowe kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy, a ich podwyższone kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu. Kadra pedagogiczna wzbogaci się o nowe doświadczenia zawodowe, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia w szkole. Realizacja projektu wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Ponadto przyszłości projekt przyczyni się do w zrostu PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty międzynarodowe przez absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy).